Tags: ambt

6

35 jaar geroepen – persoonlijke overdenkingen bij 35 jaar predikantschap

Het is 14 juli als ik aan dit stuk begin te schrijven. Op deze dag precies 35 jaar geleden werd ik in Kinderdijk bevestigd als predikant in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Mijn gedachten gaan terug naar mijn roeping. Lange tijd vond ik gepraat over roeping al gauw onzuiver, ik was gewapend met een gezond wantrouwen ten aanzien van alle menselijke motieven. In bevindelijke kringen lijkt roeping soms een soort machtsfactor, waarmee men elke kritische noot van zich afhoudt. Ook evangelische leiders beroepen zich soms op de Heer en houden zo kritiek van zich af. In die valkuilen wilde ik niet terecht...

0

Een vrouw geroepen als dominee

Op 26 juni jl. werd bekend dat Almatine Leene, predikante in Zuid-Afrika, een beroep aanneemt in de GKv Hattem-Noord (naast haar was ook Jasper Bosman beroepen). Het was gelijk ‘groot nieuws’, tot zelfs bij de NOS. Het getuigt van moed als een GKv-gemeente zo’n eerste stap zet, en van deze vrouw om daar positief op te reageren. Er wordt hierover in de kerken zeer divers gedacht. Kunnen wij dit samen aan? Het zou mooi zijn als we er in respect voor elkaar in slagen om een stukje diversiteit te dragen en elkaar als broeders en zusters in verbondenheid met Christus...

0

Geestelijk leiderschap: functie of roeping?

Geestelijk leiderschap is schaars. Kerkenraden zijn een soort besturen geworden, met managers die de kerk runnen. Hun ‘targets’ zijn zo variabel als de bezetting van de kerkenraad zelf, er zijn zelden meerjarenplannen of gezamenlijke doelen. Veeleer worden doelstellingen bepaald door de toevallige en zeer veranderlijke samenstelling van de kerkenraad, met telkens nieuwe persoonlijke agenda’s (en belangen). De enige die geacht wordt die geestelijk-inhoudelijke dimensie in te brengen, de predikant, komt in deze bestuurscultuur vaak in de knel. Ze worden steeds meer gezien als werknemers die verantwoording dienen af te leggen aan een MT. Hun onafhankelijkheid als dienaar van het Woord...

1

Dopen en zegenen in coronatijd (over Hebreeën 7,7)

Ze liet de kerk achter zich. We zijn toe aan een nieuwe reformatie. Het was haar ontdekking: we hebben het altijd verkeerd gezien. De kerk zit vast in haar eigen tradities. Iedere gelovige is een priester. Het wedergeboren hart is de hoogste instantie. Ze ging heen en doopte haar man, haar dochter. En later zelfs een man die ze ontmoette op straat. Hij had zijn hart aan Jezus gegeven, wie kan dan de doop tegenhouden? Ik als dominee stond met m’n mond vol tanden. Uiteraard, er ging van alles door mijn theologische hoofd heen: hoe kan ik hard maken dat...

0

Veel leiders of één ambt?

“Meer leiders welkom in de kerk”: deze kop vat het betoog van Jack Barentsen samen, waarin hij een pleidooi voert voor gedeeld en veelvormig leiderschap (ND 7 febr.). Hij doet dat met verwijzing naar Paulus, die in zijn brieven een ‘breed palet’ aan leidinggevende mensen ziet in het groeiende stedelijke netwerk van kringen en gemeenschappen in de vroege kerk. Dynamisch beeld Het is juist, dat het Nieuwe Testament een dynamisch beeld vertoont als het over leiders in de gemeente gaat. En nergens worden deze aangeduid met het woord ambt. Ambt is een theologische constructie die ontstond in de loop van...

2

Avondmaal buiten de kerkdienst

Avondmaal buiten de kerkdienst, waarom zou je dat willen? Die vraag hoor ik nogal eens gesteld worden. En het is maar net hóe die vraag gesteld wordt: als échte vraag (je bent benieuwd naar de achtergronden of redenen), of als een vraag van onbegrip (je bedoelt dan eigenlijk: ‘ik zou niet weten waarom dat nou weer zo nodig moet!’). Ik ben zo juist naar een studiedag in Amsterdam geweest van de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen om met een aantal andere belangstellenden serieus en theologisch over die vraag na te denken. Want ja, waarom wil men dat,...

0

Ds. Ernst Leeftink over M/V & Ambt

Twee blogs van mijn collega Ds. Ernst Leeftink wil ik d.m.v. een link hier onder de aandacht brengen. https://ernstleeftink.wordpress.com/2018/06/29/een-jaar-na-de-gkv-besluiten-over-de-vrouw-in-het-ambt-deel-1-stand-van-zaken/ https://ernstleeftink.wordpress.com/2018/07/04/een-jaar-na-de-gkv-besluiten-over-de-vrouw-in-het-ambt-2-standpunten/  

0

Vrouwelijke ambtsdragers dankzij ‘nieuwe hermeneutiek’?

Het synodebesluit om vrouwen niet langer uit te sluiten van een kerkelijk ambt heeft heel wat losgemaakt. Het lijkt, als je de reacties ziet, een aardschok. De kritiek op het besluit en de totstandkoming ervan kregen veel aandacht. Maar hoe zit het nu met die voorstanders? Zijn ze blij? Jazeker. Geven ze veel uiting aan die blijdschap? Daarin zijn ze voorzichtiger. In de reacties merk je, dat de meesten beseffen wat het besluit bij tegenstanders teweegbrengt: zorg, angst. De meeste voorstanders doen niet triomfantelijk en vieren geen feest. Sterker nog, ook bij hen voel je pijn. Scheuring of schisma Twee van zulke reacties...

0

Conclaaf

(“Conclaaf”: een boeiend vakantieboek, met mooie doorkijkjes over kerk, geloof en liturgie) ‘Vlees en wereld’[1] Zelfs als gereformeerd protestant ben je nieuwsgierig naar wat zich achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel afspeelt bij een pausverkiezing, het z.g. Conclaaf. Die blik mag je werpen in het boeiende boek Conclaaf van Robert Harris. Wat maakt me zo nieuwsgierig? Het vermoeden, dat een concilie van honderdzeventien kardinalen net zo’n onderonsje is als een vrijgemaakte synode met een kleine veertig mannen? Zo kleinschalig is een conclaaf natuurlijk niet: die kardinalen komen vanuit de hele wereldkerk. Bovendien, en dat maakt het juist zo...

0

Ambt: Gods kerk bij Christus bewaren – Leerpreek 3 over Kerk-Sacramenten-Ambt

Twee weken geleden deden hier drie jongeren publiek belijdenis van geloof. Nu stonden hier zo juist vier nieuwe ambtsdragers. Ook zij hebben opnieuw instemming betuigd met het belijden van de kerk. Afgelopen donderdag is tijdens een kerkenraadsvergadering het z.g. ‘Bindingsformulier’ voorgelezen en door hen ondertekend. Zo beloof je, dat je je in je ambtswerk zult houden aan de leer van de kerk. Zo zorgt de kerk ervoor, dat we bewaard worden bij Gods Woord. Iedereen kan wel eens vragen of twijfels hebben bij onderdelen van wat wij geloven. Iedereen mag die vragen ook hardop stellen. We zijn juist aan elkaar gegeven om elkaar ook...